torstai 7. huhtikuuta 2016

Kohti pohjoistaKartta: North-South Cluster ja sen leviämissuunnat.
Kärkikolmiot kuvaavat kolmea pohjoiseen suuntautuvaa alaryhmää.


North-South Cluster

   Toistatuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua jossain Keski-Ranskassa eli mies, jonka miespuolisten jälkeläisten vaiheita seuraamme tässä artikkelissa. Tällä miehellä tapahtui Y-kromosomissa mutaatio, jossa eräs yksittäinen DNA-kaksoiskierteen emäspari A-T vaihtui emäspariksi C-G. Tämän perusteella kyseisen miehen nykyään elävät miespuoliset jälkeläiset voidaan tunnistaa. Mutaatiosta käytetään nimeä R1b-Z209 ja sitä kantavien miesten ryhmää kutsutaan nimelläNorth-South Cluster eli NS-haploryhmä. Kyseinen haploryhmä tunnistettiin ja määritettiin vuosina 2006 - 2008. Myös Hjelt-suvun miehet kuuluvat NS-haploryhmään
 joidenkin kymmenientuhansien länsieurooppalaisten miesten ohella.

   NS-haploryhmän arvellaan syntyneen Keski-Ranskassa (kartassa tummanruskea alue). Aiemmissa artikkeleissani (toukokuu 2015) olen kirjoittanut siitä, mitä reittejä po. miehen esi-isät olivat tulleet sinne Etelä-Kaukasukselta noin 6000 edeltävän vuoden aikana. NS-haploryhmän arvellaan syntyneen n. 1900 eaa. Tällaiset mutaatioitten ikäarviot ovat hyvin epävarmoja, ja tähänkin tapaukseen annetaan 700 vuoden vaihteluväli. Täsmällisemmin sanottuna mutaatio olisi tapahtunut 95% varmuudella ajanjaksolla 2300 eaa. – 1600 eaa. En näitä vaihteluvälejä enää tässä erikseen mainitse, mutta ne kannattaa pitää mielessä. NS-haploryhmän kantaisän voidaan siis arvioida eläneen pronssiajan keskivaihetta, jolloin kellopikarikulttuuriLänsi-Euroopassa vaihtui uurnakenttäkultturiksi.

   Vuosisatojen saatossa NS-miehet levisivät etelään, koilliseen ja kaikkiin muihinkin ilmansuuntiin niitten väliltä. Leviämissuunnat on merkitty karttaan mustilla nuolilla. Nykyään NS-miehiä tavataan pääasiassa kartalla väritetyllä alueella. Lisäksi tietenkin Yhdysvalloissa, jossa useimpien miesten kohdalla kuitenkin tunnetaan heidän juurensa Euroopassa. Noin 550.000 testatun miehen joukosta on toistaiseksi löytynyt vain 276 NS-haploryhmän miestä (0,05%). Jos sama suhde pätee Länsi-Euroopan koko nykyiseen miesväestöön, niin tällä hetkellä saattaisi elossa olla noin 55.000 NS-haploryhmän miestä. Joka tapauksessa kyseessä on kautta historian ollut ja on edelleenkin hyvin marginaalisesta joukosta.

   Nimensä mukaisesti North-South Clusterin miehet ovat levinneet hyvin laajalle alueelle: Brittein saarille ja mantereella rannikkoja myötäillen Skandinaviasta aina Iberian niemimaalle. Jo kelttikaudella yksi haara levisi Brittein saarille. On muistettava, että tuolloin NS-miehet kuuluivat eri kelttiläisiin heimoihin ja heidän osuutensa etnisissä ryhmissä oli hyvin pieni. Brittein saarten asuttamisessa geneettinen valtavirta koostui aivan muitten haploryhmien miehistä. Voidaan kai olettaa, etteivät Hjelt-suvun esi-isät osallistuneet saarten asuttamiseen, vaan jatkoivat matkaansa mantereen puolella pohjoiseen.


Rannalle jääneet anglosaksit

   Ei tiedetä milloin ensimmäiset NS-miehet saapuivat Pohjanmeren rannikolle, mutta ilmeisesti se on tapahtunut ennen kansainvaelluksia (450 - 650 jaa.). Toisin sanoen Keski-Ranskasta lähdöstä saattoi kulua peräti parituhatta vuotta. Sinä aikana Hjelt-suvun muinaiset esi-isät olivat joihinkin kelttiläisiin heimoihin kuuluen kokeneet Rooman imperiumin nousun ja tuhon. Jossain vaiheessa he ovat todennäköisesti sulautuneet Reinin pohjois- tai eteläpuolisiin germaanisiin heimoihin. Taas täytyy muistuttaa, että idästä tulleet germaanit koostuivat geneettisesti pääosin aivan muista haploryhmistä. On arvoitus, milloin kaikki tämä on tapahtunut. Tulevaisuudessa ehkä selviää, kuuluivatko esi-isämme niihin germaaniheimoihin, jotka taistelivat roomalaisten rinnalla muita germaaneja vastaan vai muitten germaanien rinnalla roomalaisia vastaan. Englannissa on nimittäin hiljattain julkaistu väestötutkimus, jossa saaria asuttaneista etnisistä ryhmistä on laadittu eräänlainen geneettinen profiili. Mikäli vastaava voidaan joskus laatia mantereen germaaniheimoista, niin voitaisiin mahdollisesti seurata väestön siirtymisiä myös heimojen välillä.

   Selvästikin osa NS-haploryhmään nykyään kuuluvista brittimiehistä on anglosakseja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansainvaellusten alkaessa mantereella anglien ja saksien joukossa eli jo NS-haploryhmän miehiä (mahdollisesti juuttienkin joukossa). He muodostavat toisen Brittein saarten asuttamiseen osallistuneen NS-miesten joukon. Mutta eivät suinkaan kaikki anglit ja saksit purjehtineet saarille. Ei liene liioittelua olettaa, että Hjelttien esi-isät olivat tuolloin rannalle jääneitä anglosakseja – tai muita germaaneja, mutta rannalle jääneitä joka tapauksessa.


Kohti Turkua

   Siinä NS-haploryhmän haarassa, joka johtaa Suomen Turkuun, on vuosisatojen saatossa tapahtunut lisää mutaatioita, joita esiintyy vain tähän haaraan kuuluvilla miehillä. Tämän ansiosta voidaan uskaliaasti jo nyt hahmotella miten matkaa on käyty. Taulukossa on esitetty NS-haploryhmän ja kolmen sen alaryhmän testien lukumäärät ja alueellinen jakauma. Haploryhmät ovat keskenään hierarkkisia eli alempi haploryhmä sisältyy aina sitä ylemmän tason haploryhmään. Alahaploryhmien syntyajoista löytyy hyvin hataria arvioita: S21184 ja S19290 ovat tapahtuneet melko pian NS-haploryhmän syntymisen jälkeen eli toistatuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Alahaploryhmästä BY3276 voi sanoa vain, että se on syntynyt joskus edellisten jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1300-lukua ajanlaskun jälkeen. Mainittujen kolmen alahaploryhmän yksittäiset testaajat on sijoitettu kartalle kärkikolmioilla (tarkkaan ottaen heidän vanhimpien tunnettujen esi-isiensä asuinseudut). Mitä tummempi kolmio, sitä läheisempiä testaajat ovat geneettisesti Hjelt-sukua.

Taulukko: DNA-testien määrät haploryhmittäin ja alueittain.
sekä suhteelliset osuudet kaikista R1b-testeistä.

   Selkein taulukossa näkyvä ilmiö on se, että alahaploryhmissä kaikki iberialaiset ovat hävinneet ja ranskalaisistakin melkein kaikki, mikä sopii hyvin kyseisten haarojen suuntautumiseen pohjoiseen. Taulukon luvut tarkoittavat tehtyjen DNA-testien määriä ja alueellisia lukuja tulkittaessa on tärkeätä ottaa huomioon niissä yleisestikin mukana olevat vääristymät. Britit ovat innokkaita testaajia, joten he ovat yliedustettuina. Ranskassa ja Belgiassa on eräitä yksityisyyden suojaan liittyviä rajoituksia, joten niitten luvut ovat aliedustettuina. Saksassa ei olla kovin innokkaita, he ovat siis myös aliedustettuja. Suomen kohdalla esiintyvä luku neljä sisältää kolme Hjelt-sukuun kuuluvaa miestä ja neljännen, joka mitä ilmeisimmin kuuluu biologisesti sukuumme. Näin ollen itse asiassa Suomessa vain yksi testattu suku kuuluu NS-haploryhmään ja sen alaryhmiin. Ruotsin luku neljä puolestaan tarkoittaa selvästi neljää eri sukua, joitten keskinäisiä yhteyksiä ei (vielä) tunneta.

   Kun taulukkoa vertaa vastaavaan toukokuussa 2015 tehtyyn, saa jonkinlaisen käsityksen DNA-testitulosten eteenpäin menosta vajaan vuoden aikana: NS-haploryhmään kuuluvien määrä on lisääntynyt lähes sadalla (+ 56%) ja lisäksi on tunnistettu uusi haploryhmä BY3276.

   Viimeisellä rivillä on kyseisten haploryhmien testien suhteellinen osuus kaikista R1b-miehille tehdyistä testeistä. R1b on yleisin haploryhmä Länsi-Euroopan miesten keskuudessa (40 – 45%).


Gelderland 

   Vuonna 1903 kirjoittamassaan sukukirjassa August Hjelt esitti kaksi vaihtoehtoa sille, mistä sukumme mahdollisesti olisi lähtöisin: Norjan Hedmark tai Hollannin Gelderland. Norjan Hjelteistä on artikkeli tässä blogissa (Hjelthjelt-talo, toukokuu 2015), josta käy ilmi, ettei sukumme norjalaisesta alkuperästä ole löytynyt mitään dokumentoitua vahvistusta. Nyt voidaan DNA-testitulosten perusteella lisäksi sanoa, ettei myöskään niistä ole löytynyt mitään mikä tukisi Norjan vaihtoehtoa.

   Sen sijaan tässä artikkelissa esitetyt DNA-testien tulokset sopivat hyvin yhteen Hollannin vaihtoehdon kanssa. August Hjelt kirjoittaa vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla suvussamme kerrotun perimätietona, että olisimme lähtöisin Hollannin Gelderlandin provinssista tai Geldernin kaupungista ja tulleet sieltä Luoteis-Saksan kautta Suomeen. On hämmästyttävää miten hyvin tämä tieto sopii yhteen tässä artikkelissa esitettyyn skenaarioon muinaisten esi-isiemme mahdollisista yhteyksistä germaanisten heimojen asuinalueisiin (ks. oheinen kartta). Mainittakoon lisäksi, että nykyisten NS-haploryhmän miesten joukossa on kaksi hollantilaista, joitten sukujuuret ovat juuri Gelderlandin ja sen naapurin Limburgin provinsseissa.
Kartta: Germaaniheimot kansainvaellusten aikaan ja
nykyinen Gelderlandin provinssi ja Geldernin kaupunki.